Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Informace pro rodiče a žáky

Informace pro rodiče a žáky

ŠKOLNÍ ROK 2023/ 24

Výuka hudební nauky 4. října odpadá

Výuka hudební nauky a PHV ve středu 4. října z důvodu účasti na školení ped. Jany Petráškové odpadá.

Ředitelské volno – 29. září 2023

Úplata za vzdělávání

Platební údaje pro platbu za 1. pololetí budou rozeslány v posledním zářijovém týdnu.

Informace na úvod školního roku

V týdnu od pondělí 4. září probíhá domluva rozvrhu a případně již individuální výuka v hudebním oboru. Kolektivní výuka ve všech oborech začíná
v týdnu od 11. září.

Ve středu 30. srpna byly zaslány zákonným zástupcům žáků přihlašovací údaje k elektronické žákovské knížce. Žádáme rodiče, aby v ŽK zkontrolovali a případně aktualizovali osobní údaje dítěte i sebe jako zákonného zástupce.

Přihlašování do hudební nauky bude spuštěno v el. ŽK v pátek 1. září v 10 hodin dopoledne.

ŠKOLNÍ ROK 2022/ 23

Krásné prázdniny

Všem našim žákům i jejich rodičům přejeme příjemné prázdniny plné radosti a odpočinku a v září se opět těšíme na viděnou!

Rozvrhy na nový školní rok a elektronická žákovská knížka

Připravili jsme pro Vás rozvrh hromadných předmětů pro příští školní rok, který naleznete v rubrice Rozvrh hromadných předmětů. Zapisování do těchto předmětů ale bude možné až v posledním prázdninovém týdnu a bude mu předcházet zřízení elektronické žákovské knížky. Tedy ve zmíněném týdnu přijdou všem zákonným zástupcům žáků naší školy informační emaily s přístupovými kódy pro zřízení el. žákovské knížky, přes kterou pak bude možné se zapsat i do hromadných předmětů hudebního oboru.

Zádušní mše za Danuši Sommerovou

Ve čtvrtek 20. dubna od 10 hodin se koná v kostele sv. Petra a Pavla v Radotíně zádušní mše svatá za naši zesnulou kolegyni – paní Danuši Sommerovou.

Výběrové řízení – Gymnázium Jana Keplera

Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:

Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

 • odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • plná svéprávnost,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost,
 • znalost českého jazyka.

Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

 • pedagogické aspekty práce na pozici ředitele školy, pedagogická koncepce odpovídající oboru/oborům vzdělání konkrétní školy a představa uchazeče o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání,
 • znalost školských právních předpisů a školské problematiky,
 • znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších pracovně právních předpisů,
 • základní ekonomické znalosti,
 • organizační a řídící schopnosti.

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • pozice, na kterou se uchazeč hlásí,
 • datum a podpis uchazeče.

K přihlášce přiložte:

 • strukturovaný životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 • ověřené kopie dokladů dokládajících předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících,

koncepci dalšího rozvoje školy (v rozsahu max. 5 stran strojopisu), která bude zveřejněna v anonymizované podobě na portálu školství, tj. na webové adrese https://www.prahaskolska.eu/mmhp2-pro-verejnost/?mhmp-category=koncepce-uchazecu-na-misto-reditele-prispevkove-organizace, a na webu školy, v období po prvním jednání konkursní komise do jednoho měsíce od jmenování ředitele/ředitelky příspěvkové organizace; vlastnoručně podepsaný souhlas se zveřejněním předložené koncepce musí být součástí koncepce nebo přiložen jako samostatný dokument,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší než 2 měsíce).

Vaše osobní údaje jsou zpracovány pro účely tohoto konkursu hlavním městem Prahou, se sídlem Praha 1, Staré Město, Mariánské náměstí 2/2, IČO: 00064581, správcem osobních údajů. Zpracování probíhá na základě plnění právní povinnosti správce, kterou mu ukládá § 166 školského zákona a vyhlášky č. 54/2005 Sb. Poučení o Vašich právech souvisejících s ochranou osobních údajů, skartační lhůtě, kontakty na správce a další informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete na adrese: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným označením „KONKURS – Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 a „NEOTVÍRAT“ musí být doručeny do 21. 4. 2023 do podatelny zřizovatele, kterým je hlavní město Praha:        

Magistrát hlavního města Prahy,
Odbor školství, mládeže a sportu
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

Výběrové řízení – ZŠ s SPU, Praha 6, U Boroviček 3

Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 – Řepy, U Boroviček 3 (dále jen „škola“)

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

 • odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • plná svéprávnost,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost,
 • znalost českého jazyka.

Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

 • pedagogické aspekty práce na pozici ředitele/ředitelky školy, pedagogická koncepce odpovídající vzdělávací koncepci základní školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona, představa uchazeče o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání,
 • znalost školských právních předpisů a školské problematiky,
 • znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších pracovně právních předpisů,
 • základní ekonomické znalosti,
 • organizační a řídící schopnosti.

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • pozice, na kterou se uchazeč hlásí,
 • datum a podpis uchazeče.

K přihlášce přiložte:

 • strukturovaný životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 • ověřené kopie dokladů dokládajících předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících,
 • koncepci dalšího rozvoje školy (v rozsahu max. 5 stran strojopisu), která bude zveřejněna v anonymizované podobě na portálu školství, tj. na webové adrese https://www.prahaskolska.eu/mmhp2-pro-verejnost/?mhmp-category=koncepce-uchazecu-na-misto-reditele-prispevkove-organizace a na webu školy, v období po prvním jednání konkursní komise do jednoho měsíce od jmenování ředitele/ředitelky příspěvkové organizace; vlastnoručně podepsaný souhlas se zveřejněním předložené koncepce musí být součástí koncepce nebo přiložen jako samostatný dokument,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší než 2 měsíce).

Vaše osobní údaje jsou zpracovány pro účely tohoto konkursu hlavním městem Prahou, se sídlem Praha 1, Staré Město, Mariánské náměstí 2/2, IČO: 00064581, správcem osobních údajů. Zpracování probíhá na základě plnění právní povinnosti správce, kterou mu ukládá § 166 školského zákona a vyhláška č. 54/2005 Sb. Poučení o Vašich právech souvisejících s ochranou osobních údajů, skartační lhůtě, kontakty na správce a další informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete na adrese: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným označením „KONKURS – Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 – Řepy,
U Boroviček 3“ a „NEOTVÍRAT“ musí být doručeny do 21. 4. 2023 do podatelny zřizovatele, kterým je hlavní město Praha:        

Magistrát hlavního města Prahy,
Odbor školství, mládeže a sportu
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

Výběrové řízení – ZŠ a SŠ K. Herforta

Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:

 • (dále jen „škola“)

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

 • odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • plná svéprávnost,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost,
 • znalost českého jazyka.

Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

 • pedagogické aspekty práce na pozici ředitele/ředitelky školy, pedagogická koncepce odpovídající vzdělávací koncepci základní a střední školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona, představa uchazeče o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání,
 • znalost školských právních předpisů a školské problematiky,
 • znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších pracovně právních předpisů,
 • základní ekonomické znalosti,
 • organizační a řídící schopnosti.

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • pozice, na kterou se uchazeč hlásí,
 • datum a podpis uchazeče.

K přihlášce přiložte:

 • strukturovaný životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 • ověřené kopie dokladů dokládajících předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících,
 • koncepci dalšího rozvoje školy (v rozsahu max. 5 stran strojopisu), která bude zveřejněna v anonymizované podobě na portálu školství, tj. na webové adrese https://www.prahaskolska.eu/mmhp2-pro-verejnost/?mhmp-category=koncepce-uchazecu-na-misto-reditele-prispevkove-organizace a na webu školy, v období po prvním jednání konkursní komise do jednoho měsíce od jmenování ředitele/ředitelky příspěvkové organizace; vlastnoručně podepsaný souhlas se zveřejněním předložené koncepce musí být součástí koncepce nebo přiložen jako samostatný dokument,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší než 2 měsíce).

Vaše osobní údaje jsou zpracovány pro účely tohoto konkursu hlavním městem Prahou, se sídlem Praha 1, Staré Město, Mariánské náměstí 2/2, IČO: 00064581, správcem osobních údajů. Zpracování probíhá na základě plnění právní povinnosti správce, kterou mu ukládá § 166 školského zákona a vyhláška č. 54/2005 Sb. Poučení o Vašich právech souvisejících s ochranou osobních údajů, skartační lhůtě, kontakty na správce a další informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete na adrese: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným označením „KONKURS – Základní škola a Střední škola Karla Herforta, Praha 1, Josefská 4“ a „NEOTVÍRAT“ musí být doručeny do 21. 4. 2023 do podatelny zřizovatele, kterým je hlavní město Praha:        

Magistrát hlavního města Prahy,
Odbor školství, mládeže a sportu
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

Jarní prázdniny

13.-17. března neprobíhá výuka z důvodu jarních prázdnin.

Výtěžek Tříkrálového koncertu

S potěšením sdělujeme, že výtěžek letošního Tříkrálového koncertu, kterého se zúčastnil náš Dětský pěvecký sbor v kostele sv. Petra a Pavla v Radotíně, činil 6.109,- Kč. Všem dárcům děkujeme!

Pololetní předehrávky

V týdnu 16.-20. ledna se konají v hudebním oboru pololetní předehrávky, proto odpadají všechny kolektivní předměty hudebního oboru kromě PHV.

Novoroční pozdrav tanečního oboru naší ZUŠ

Novoroční pozdrav TO 2023

Vánoční prázdniny

23. 12. 2022 – 2. 1. 2023. Přejeme Vám radostné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí, pokoje a míru v novém roce 2023!

Ředitelské volno

V pátek 18. listopadu se nevyučuje z důvodu ředitelského volna.

Podzimní prázdniny

26.-28. října se na naší škole nevyučuje z důvodu podzimních prázdnin a státního svátku. V pondělí a úterý (24.-25. 10.) výuka probíhá normálně.

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Domluva rozvrhu v jednotlivých oborech bude probíhat 1. a 2. září v odpoledních hodinách, o přesném termínu budou své žáky informovat jejich pedagogové.
Výuka individuálních předmětů začíná 5. září.
Výuka hromadných předmětů začíná 12. září.

Nadále žádáme rodiče, aby se v budovách školy pokud možno nepohybovali – vstup do budovy bude umožněn pouze po domluvě s vyučujícím a to pouze
v případě, že to dovolí epidemiologická situace (zejména jde-li o přípravku
v tanečním oboru a individuální výuku v hudebním oboru).
Děkujeme za pochopení!

ŠKOLNÍ ROK  2021/ 2022

Zrušení výuky hromadných předmětů HO

V týdnech 30. 5.-10. 6. nebude probíhat výuka hromadných předmětů hudebního oboru – hudebních nauk, seminářů a instrumentálního souboru. Důvodem je konání postupových a přijímacích zkoušek. Výuka v ostatních oborech bude probíhat normálně.


Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky do přípravných ročníků všech oborů proběhnou v týdnu 6.-10. června. Přihlásit ke zkoušce se můžete na našich webových stránkách v záložce Přijímací zkoušky.


Pro nový školní rok 2022/ 23 nabízíme volná místa pro přijetí žáků oboru Hra na varhany, předpokladem je klavírní průprava.

Od března zase koncertujeme!

S radostí oznamujeme, že od března obnovujeme konání tradičních prezenčních koncertů, a to v novém sále školy, v budově u Koruny, nám. Osvoboditelů 1740/ 17. Těšíme se na opětovná setkávání s Vámi v přítomnosti živé hudby! Program naleznete v záložce Koncerty a akce školy.


Jarní prázdniny

V týdnu 7.-11. března jsou jarní prázdniny, z toho důvodu odpadá veškerá výuka.


Pololetní předehrávky

V týdnu 17.-21. ledna probíhají na naší škole pololetní předehrávky. Z toho důvodu odpadá idndividuální i hromadná výuka hudebního oboru – PHV, hudební nauky, semináře, komorní a souborové hry.


Vzhledem k epidemiologickým opatřením a zrušeným koncertům a představením znovu otevíráme Koronakaranténní festival na našich webových stránkách, kde máte možnost sledovat vystoupení našich žáků.


Covidová opatření na naší škole

Vzhledem ke zvýšenému výskytu pozitivních žáků naší školy se ruší koncert Pódiová zkušenost ve středu 10. listopadu. S účinností od 9. listopadu přechází výuka tanečního oddělení na distanční formu. S účinností od 10. listopadu přechází výuka hudební nauky tříd ped. Jany Petráškové také na distanční formu.


Na základě doporučení Hygienické stanice hlavního města Prahy vyhlašuji na dny 25.10. a 26.10. 2021 ředitelské volno. Aktuální dění sledujte na našich webových stránkách.
Pavel Motlík, ředitel školy

Od 11. října bude probíhat výuka hudební nauky, seminářů a LDO již
v nových prostorách
ZUŠ, tedy v areálu Fajn Nový Dvůr Koruna. Hudební nauka a semináře probíhají v učebně v prvním patře (levé dveře naproti schodišti), LDO dole v hlavním sále.


POZOR, ZMĚNA u výuky sborového zpěvu. Pěvecký sbor bude probíhat ve čtvrtek 14:15-15:45 v hlavní budově ve Zderazské ulici. První hodina začne 23. září.


Výuka hromadných předmětů (hudební nauka, přípravná hudební výchova, instrumentální soubor, semináře, výtvarný obor, taneční obor a literárně dramatický obor) začne v týdnu od 20. září ještě stále ve starých prostorách Kulturního střediska U Koruny. O přesunu výuky do nových prostor Vás budeme aktuálně informovat.


Pondělí 27. září – ředitelské volno


INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Výuka sborového zpěvu bude probíhat ve čtvrtek 15-16:30 v hlavní budově ve Zderazské. Sbor povede nová paní učitelka Linda Kunclová. Přihlašovat se můžete v sekci Hromadných předmětů, kde kliknete na Pěvecký sbor a zapíšete jméno dítěte do přihlašovací tabulky. Výuka bude začínat také až v týdnu od 20. září.

Individuální výuka hudebního oboru začne v týdnu od 6. září – domluva rozvrhu probíhá 1.-3. září telefonicky či osobně na základě dohody s pedagogem nástroje.

Výuka hromadných předmětů (hudební nauka, přípravná hudební výchova, instrumentální soubor, semináře, výtvarný obor, taneční obor a literárně dramatický obor) začne vzhledem k probíhajícím dokončovacím stavebním pracím v nových prostorách pro výuku až v týdnu od 20. září.

Žádáme rodiče, aby vždy pečlivě zhodnotili zdravotní stav svého dítěte a v případě infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) neposílali své dítě do školy a zabránili tak případnému šíření infekčního onemocnění.

Vstup do budovy školy pro zákonné zástupce žáků a další osoby je omezen na nezbytně nutnou dobu (přítomnost v hodinách pouze u 1. a 2. roč.).

Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty

 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů). Pod pojmem dítě je myšleno dítě v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních. Jinými slovy – pokud např. žák nemůže mít respirátor, ale může mít roušku, musí používat roušku.

ŠKOLNÍ ROK  2020/ 2021

Zápis do hromadných předmětů bude otevřen v pondělí 21. června v 9:00.


Od září 2021 zařazujeme do našeho školního vzdělávacího programu nový předmět, kterým je Seminář Svět hudby. Více informací naleznete v sekci Rozvrh hromadných předmětů.


31. 5.-11.6. odpadá výuka hudební nauky z důvodu konání postupových a přijímacích zkoušek


VÝUKA HROMADNÝCH PŘEDMĚTŮ
Od pondělí 24. května je umožněna výuka hromadných předmětů v ZUŠ. V naší ZUŠ však výuka hudebních nauk bude nadále probíhat distančně – v týdnech od 31. 5.-11. 6. z důvodu postupových a přijímacích zkoušek nebude probíhat vůbec.
U ostatních hromadných předmětů Vás budou kontaktovat jejich vyučující, zda a za jakých podmínek bude probíhat prezenční výuka.
Jednou z podmínek prezenční výuky nad 10 žáků je doložení čestného prohlášení, které je ke stažení zde.


Od 12. 4. 2021 je umožněna prezenční individuální výuka v HO 1+1. Vždy záleží na domluvě učitele a žáka (zákonného zástupce), není to tedy tak, že by prezenční výuka byla automaticky zahájena 12. 4. 2021. Výuka bude probíhat se zakrytými ústy (respirátor) s výjimkou vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (hra na dechové nástroje, zpěv) .

Výuka hromadných předmětů HO a v ostatních oborech zůstává zatím ve stejném distančním režimu.

Pavel Motlík


V týdnu 22.-26. února probíhají jarní prázdniny – veškerá výuka odpadá.


V souvislosti se změnami opatření oznamujeme, že 4.-10. ledna bude na naší škole probíhat DISTANČNÍ VÝUKA ve všech oborech a předmětech VČETNĚ INDIVIDUÁLNÍ VÝUKY HUDEBNÍHO OBORU.


Vážení přátelé, přejeme Vám hodně zdraví, radosti a naděje v novém roce 2021!


Vzhledem k nařízení vlády v pondělí a úterý 21.-22. prosince odpadá výuka, tyto dny jsou součástí vánočních prázdnin.


V souvislosti se uvolňováním opatření v rámci nouzového stavu oznamujeme, že od pondělí 7. prosince bude obnovena výuka některých hromadných předmětů na naší škole – za předpokladu dodržení předepsaných hygienických pravidel. Žáci těchto předmětů budou obeznámeni vyučujícím pedagogem daného předmětu, zda se již mají dostavit k prezenční výuce.
Hudební nauky zůstávají nadále v režimu distanční výuky.


V souvislosti se změnami opatření v rámci nouzového stavu oznamujeme, že od středy 25. listopadu bude na naší škole obnovena INDIVIDUÁLNÍ výuka hudebního oboru. Veškeré hromadné předměty ve všech oborech zůstávají v režimu distanční výuky.


Vážení přátelé, opět jsme spustili pokračování KORONAKARANTÉNNÍHO FESTIVALU, který jsme založili na našich stránkách na jaře tohoto roku. Neváhejte a sledujte výsledky práce našich žáků a pedagogů na našich webových stránkách!


V souvislosti se změnami opatření v rámci nouzového stavu oznamujeme, že od středy 14. října bude na naší škole OPĚT ZAVEDENA DISTANČNÍ VÝUKA ve všech oborech a předmětech VČETNĚ INDIVIDUÁLNÍ VÝUKY HUDEBNÍHO OBORU.

V TÝDNU OD 26. ŘÍJNA DO 30. ŘÍJNA BUDOU PROBÍHAT PODZIMNÍ PRÁZDNINY.


V souvislosti se změnami opatření v rámci nouzového stavu oznamujeme, že od pondělí 12. října bude na naší škole obnovena INDIVIDUÁLNÍ výuka hudebního oboru. Veškeré hromadné předměty ve všech oborech zůstávají v režimu distanční výuky.


Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu a opatřením s ním souvisejícím bude na naší škole od pondělí 5. října probíhat po dobu dvou týdnů distanční výuka ve všech oborech. Koncerty plánované v měsíci říjnu jsou rovněž zrušeny. Aktuální informace sledujte prosím na našich webových stránkách.


S účinností od pátku 18. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření nařizuji povinnost nosit roušku ve všech prostorách školy, a to i při výuce. Výjimku mají žáci zpěvu, dechových nástrojů a tanečního oddělení.

Pavel Motlík, ředitel ZUŠ

S účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuji pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
(nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, ve všech společných vnitřních prostorách  školy.

V učebnách a při výuce ochranné prostředky povinné nejsou u učitelů a u žáků školy.
Prosím doprovod našich žáků, aby svůj pobyt v budově školy omezili na nejnutnější minimum.

  Pavel Motlík, ředitel ZUŠ

                                    

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ZUŠ Kl. Slavického zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Žádáme proto rodiče, aby vždy pečlivě zhodnotili zdravotní stav svého dítěte a v případě infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) neposílali své dítě do školy a zabránili tak případnému šíření infekčního onemocnění. Rodiče smějí do budovy, můžou přijít do hodin, na druhou stranu prosíme,aby svůj pobyt ve škole omezili na nezbytné minimum a zejména teď, pokud je počasí ještě pěkné, čekali na děti venku a ne v šatně nebo na chodbě. Roušky se při vstupu do budovy školy u žáků nevyžadují, u dospělých osob se nevyžadují, ale doporučují.

DOMLUVA ROZVRHU V JEDNOTLIVÝCH OBORECH

HUDEBNÍ OBOR
Domluva rozvrhu hudebního oboru bude probíhat 1. září od 15 hodin
nebo případně jiným způsobem dle pokynů Vašeho pedagoga.

TANEČNÍ OBOR
Domluva rozvrhu TO: 1.-2. září, 14-17 hodin – přízemí Kulturního střediska U Koruny (učebna TO) – nám. Osvoboditelů 44.

VÝTVARNÝ OBOR – VÝSTAVA
1. září, 15-18 hodin, 2. a 3. září, 14-18 hodin bude jako každoročně probíhat prezentace výtvarného oboru v přízemí Kulturního střediska U Koruny – nám. Osvoboditelů 44 (učebna hudební nauky). Během ní bude možnost dodatečné domluvy rozvrhu a poskytování informací o tomto oboru případným zájemcům.

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
1. září 15-18 hodin
proběhnou dodatečné přijímací zkoušky do LDO. Zájemci se mohou dostavit do přízemí Kulturního střediska U Koruny – nám. Osvoboditelů 44 (učebna baletu).

Výuka hromadných předmětů začíná v týdnu od 7. září 2020.

V tomto školním roce 2020/ 21 ještě stále přijímáme žáky na hru na varhany, předpokladem je klavírní průprava.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/ 21

Přijímací zkoušky do přípravných ročníků všech oborů proběhnou v průběhu měsíce června. Aktuální informace sledujte na našich webových stránkách.

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu také na základních uměleckých školách. Z toho důvodu je zrušena výuka po dobu 30 dnů v prostorách naší ZUŠ. Učitelé budou v kontaktu se svými žáky telefonicky či elektronicky. Přejeme všem, aby ve zdraví přestáli nastalou situaci. Prosíme, nadále sledujte informace na našich webových stránkách.

Na základě doporučení ministra školství Roberta Plagy omezujeme svůj provoz prostřednictvím ředitelského volna. Od středy 11. března do pátku 13. března 2020 se ruší veškerá výuka i veškeré akce školy. Děkujeme za pochopení, sledujte dál naše stránky.

Vzhledem k tomu, že výuka Výtvarného oboru probíhá v prostorech Gymnázia Oty Pavla, které je z nařízení Ministerstva zdravotnictví uzavřeno a do odvolání na něm neprobíhá výuka, rovněž výuka VO NEBUDE PROBÍHAT DO ODVOLÁNÍ.

Dnešní den (úterý 10. března) bude probíhat výuka standardně bez omezení. Koncerty naší školy (včetně dnešního Koncertu populární hudby)
se do odvolání RUŠÍ.
Ohledně zrušení výuky od středy 11. 3. vás budeme informovat v průběhu odpoledne, sledujte tedy prosím aktuální informace na našich webových stránkách.

ŽÁDOST K RODIČŮM

APELUJEME NA RODIČE, ABY DBALI SE ZVÝŠENOU POZORNOSTÍ NA ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ NÁVYKY U SVÝCH DĚTÍ A ROVNĚŽ ABY UVÁŽILI ZDRAVOTNÍ STAV DÍTĚTE, KTERÉ POSÍLAJÍ DO VÝUKY. Děkujeme za pochopení.

JARNÍ PRÁZDNINY

V týdnu 17.-21. 2. probíhají jarní prázdniny – nevyučuje se.

POLOLETNÍ PŘEDEHRÁVKY

20.-24. ledna budou na naší škole probíhat pololetní předehrávky, proto veškerá výuka hudebního oboru odpadá.

Přejeme Vám šťastné vykročení do nového roku 2020, hodně zdraví, síly a trpělivosti při mravenčí umělecké práci!

JAK PROCVIČIT NOTY HRAVOU FORMOU?

Zkuste aplikaci v play.google.com s názvem Learn Music Notes – možnost stáhnout free verzi či placenou. Děti jistě ocení tzv. Jungle Music a dosahování různých úrovní hry.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Podzimní prázdniny jsou v tomto školním roce spojeny se dny ředitelského volna, tudíž v týdnu 28. 10. – 1. 11. 2019 SE NEVYUČUJE.

ŠKOLNÉ – prosba k rodičům

Prosíme rodiče, aby do Žákovského sešitu zapsali datum platby školného a stvrdili tento údaj svým podpisem. Děkujeme!

Aktuální informace k zahájení školního roku 2019/ 20

ŠKOLNÉ pro tento školní rok bude v jiné výši, žáci obdrží podklady pro platbu včetně nových variabilních symbolů u svých pedagogů během měsíce září. Žáci PHV obdrží lístek s platebními údaji u své paní učitelky v hodině PHV v druhé polovině září.

Žádáme rodiče žáků, aby po obdržení platebních údajů školného zasílali na náš účet platbu v přesné výši a vyplnili také aktuání variabilní symbol – oba tyto údaje se v novém školním roce ve většině případů mění. Děkujeme.

Od pondělí 2. září 2019 od 14 hodin probíhají domluvy rozvrhů hudebního oboru podle vyučovacích dnů jednotlivých pedagogů.

Výuka hromadných předmětů začíná v týdnu od 9. září 2019.

Pokračování zápisu žáků do oddělení hudební teorie – pondělí 2.9. ve 14 hodin, učebna č.6 nebo mailem na dufkovahana@seznam.cz

V úterý 3.9. 2019 z důvodu odstávky vody bude hlavní budova Zderazská 6 UZAVŘENA, výstava VO, zápis do VO a TO v budově U KORUNY bez přerušení.

Změny v rozvrhu hudebních nauk a PHV – z důvodu naplnění počtu žáků ve skupině bude nově otevřen ročník 3. C., a to ve čtvrtek v 14:20 – 15:05.

Do tohoto oddělení je možno přestoupit z přeplněných oddělení v pondělí a ve středu. V tom případě prosím oznámení mailem – dufkovahana@seznam.cz.

Žáci studující již hudební nástroj na naší škole mají sborový zpěv zdarma jako nepovinný předmět.

ZUŠ Kl. Slavického v Praze Radotíně rozšiřuje pěvecký sbor a oslovuje tímto stávající žáky hudebního oboru se zájmem o sborové zpívání.

Přihlašovat se můžete u ped. Jany Petráškové na emailové adrese: jamor333@seznam.cz, případně telefonicky na čísle 605 784 450


ZÁPIS – ŠKOLNÍ ROK 2019 / 2020

HUDEBNÍ OBOR

2. září 2019 ve 14 hodin – Hlavní budova Zderazská 6

TANEČNÍ OBOR

2., 3. a 4. září 2019 od 14. 00 do 17. 00 hodin – Přízemí Kulturního střediska U Koruny – nám. Osvoboditelů 44
Kontakt na vyučující: klara.hovorkova@email.cz

LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR

5. září 2019 od 14. 00 do 18. 00 hodin – Přízemí Kulturního střediska U Koruny – nám. Osvoboditelů 44
Kontakt na vyučující: t.nemcova@email.cz

VÝTVARNÝ OBOR

1) ZÁPIS ŽÁKŮ, KTEŘÍ POKRAČUJÍ VE STUDIU: 2. září, 17-19 hodin – Přízemí Kulturního střediska U Koruny – nám. Osvoboditelů 44 (učebna hudební nauky)

V pondělí bude probíhat přednostní zápis pouze stávajících studentů. Pokud máte zájem, určitě se dostavte, protože později již nebude zaručeno volné místo ve skupinách. Prosím nezvěte na tento zápis žádné nové zájemce o výtvarku. Novým zájemcům můžete předat instrukce ve druhém bodu níže.

2) ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ: 3. až 4. září, 14 až 18 hodin – Přízemí Kulturního střediska U Koruny – nám. Osvoboditelů 44 (učebna hudební nauky)

V úterý a ve středu bude probíhat přijímání nových studentů na výtvarný obor. Každý žák si musí přinést minimálně 5 domácích výtvarných prací (může i více) a s žákem proběhne krátký pohovor nad jeho výtvory. Ve čtvrtek nebo v pátek budete kontaktováni na telefon nebo email uvedený v přihlášce a informováni o přijetí či nepřijetí žáka.

VÝTVARKA – VÝSTAVA

3. až 5. září, 14 až 18 hodin – Přízemí Kulturního střediska U Koruny – nám. Osvoboditelů 44 (učebna hudební nauky).

Paralelně se zápisem bude ve stejných prostorách probíhat menší prezentace výtvarného oboru a poskytování informací případným zájemcům.